• Altijd in de buurt
  • Morgen in huis
  • Geen bezorgkosten
7

Privacy Policy Buurtjes aan huis

Privacy statement Buurtjes aan huis.

Onze identiteit:

 Buurtjes aan huis is onderdeel van Buurtjes Horeca Leverancier V.O.F., te Centrale Groothandelsmarkt 139-140 te (1051 LJ) Amsterdam, een zelfstandig bedrijf en wij zijn niet gelieerd aan een andere organisatie. Wij zijn ook geen onderdeel van een andere organisatie, noch is een andere organisatie onderdeel van ons bedrijf. Onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) is de heer J. Helleman, te bereiken op : info@buurtjesaanhuis.nl

Algemeen

Wij zullen alleen persoonsgegevens verwerken, indien wij een grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens hebben. Wij zullen ons bovendien inspannen om te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens, welke ons ter beschikking worden gesteld. Daarbij zullen wij niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk voor de verwerkingsdoeleinden.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 Wij bewaren alleen de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt. Dit kunnen zijn:

o Naam

o Adresgegevens

o Telefoonnummer(s)

o E-mailadres

o Uw website

 NB. Buiten persoonsgegevens bewaren wij om service en garantiedoeleinden:

o Types en/of serienummers van producten of welke diensten die wij u geleverd hebben.

o Prijsopgaven van producten of diensten die u bij ons heeft opgevraagd.

De verwerking van uw gegevens:

 Wij bewaren uw gegevens omdat de belastingwet ons daartoe verplicht (of vanwege andere wettelijke verplichtingen).

 Zodat wij de geschiedenis zoals onderhoudsgegevens van uw producten kunnen herleiden en gebruiken voor toekomstige onderhouds- en reparatiedoeleinden en garantiedoeleinden.

 Voor het afhandelen van uw betaling(en).

 Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 Om goederen en diensten bij u af te leveren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@buurtjesaanhuis.nl :, dan verwijderen wij deze informatie.

Waar en hoe wij uw gegevens bewaren:

 Wij bewaren de gegevens die u ons via de web store heeft gegeven op deze web store locatie. Deze gegevens worden bewaard door de web store provider (Commandos) naam op een beveiligde server welke alleen door u en de directie van Buurtjes aan huis benaderd kunnen worden. Uw gebruikte wachtwoord is door ons niet toegankelijk.

 De gegevens die u via email of telefonisch heeft verstrekt worden bewaard in ons database welke lokaal is opgeslagen. Buurtjes aan huis gebruikt Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 De back-ups van deze gegevens kunnen extern beveiligd bewaard worden op Apple i Cloud Drive.

 Buurtjes aan huis gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Welke gegevens wij verstrekken aan derden:

 Wij verstrekken geen enkele persoonsgegevens aan andere organisaties of derden behalve daar waar wij verplicht worden dit te doen door de belastingwet of anderzijds wettelijke verplichtingen. -De enige uitzondering hierop is dat wij uw persoonsgegevens kunnen doorgeven aan een incassobureau wanneer uw betaling in gebreke blijft. U wordt hierover vooraf eerst geïnformeerd wanneer dit aan de orde mocht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming:

 Buurtjes aan huis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Buurtjes aan huis) tussen zit. Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor directe mailing, echter wij hebben dit nooit gedaan en wij zullen dit niet doen zonder uw nadrukkelijk toestemming. Uw persoonsgegevens zijn dan ook niet gedeeld met een mailprovider etc..

De bewaartermijn van uw gegevens:

 Wij bewaren uw gegevens tenminste zolang wij dit verplicht zijn voor de belastingdienst of langer vanwege eerder genoemde redenen zolang u geen bezwaar maakt tegen het bewaren van deze gegevens.

Inzien, wijzigen of verwijderen van uw gegevens:

 Voor zover dit niet in strijd is met de bewaarplicht van noodzakelijke boekhoudgegevens die de wet aan ons heeft oplegt zullen wij uw persoonsgegevens direct doch uiterlijk binnen 4 weken verwijderen uit onze database en back-ups verwijderen wanneer u daarom vraagt via een email aan ons (info@buurtjesaanhuis.nl ) . Inzage in en wijzigen van uw gegevens is altijd mogelijk op grond van de privacywetgeving. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Buurtjes aan huis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Wij zullen onze systemen beveiligen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de beveiliging van onze systemen onder alle omstandigheden doeltreffend is. Wij garanderen dat de beveiliging zal voldoen aan een acceptabel niveau, gelet de stand der techniek, de keuzes in beveiligingsmaatregelen en de daaraan verbonden kosten.

Indien er, ondanks de zorgvuldigheid van ons voor de bescherming van de persoonsgegevens er desalniettemin een beveiligingsincident of een data lek bij ons of onze verwerker plaatsvindt dan zijn wij, in aanvulling op artikel 14 van onze algemene voorwaarden (Aansprakelijkheid), slechts aansprakelijk indien het beveiligingsincident c.q. het data lek is ontstaan door het niet op orde hebben van de beveiliging van onze systemen. Voorts zijn wij in geval van schade slechts aansprakelijk voor de directe schade ontstaan door het beveiligingsincident c.q. het data lek en niet voor (indirecte) gevolgschade. De aansprakelijkheid van ons wordt verder beperkt door het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van ons in het concrete geval uitkeert