• Altijd in de buurt
  • Morgen in huis
  • Geen bezorgkosten
7

ALGEMENE VOORWAARDEN BUURTJES AAN HUIS

Algemene Voorwaarden van:

Buurtjes aan huis

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 35029897, behorend bij Buurtjes Horeca Leverancier V.O.F.

Vestigingsadres:

Centrale Groothandelsmarkt 139-140

1051 LJ Amsterdam

Telefoonnummer: 020-486 7053

E-mail: info@buurtjesaanhuis.nl

Website: www.buurtjesaanhuis.nl

Bereikbaarheid: u ontvangt binnen 48 uur een reactie op uw bericht

Artikel 1 Definities

1.1 Algemene voorwaarden: de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle verkopen en leveringen via de webshop van Buurtjes aan huis.

1.2 Buurtjes aan huis: de verkoper van de Producten via de Webshop.

1.3 Overeenkomst op afstand: iedere overeenkomst tot koop van Producten die op elektronische wijze, online via de Webshop, tot stand komt.

1.4 De Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf.

1.5 Klant: degene met wie Buurtjes aan huis een overeenkomst is aangegaan.

1.6 Partijen: Buurtjes aan huis en de klant tezamen.

1.7 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument de Overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen kan ontbinden, wat wil zeggen dat hij/zij deze kan herroepen en van de koop kan afzien.

1.8 Herroepingsrecht: de mogelijkheid om binnen de Bedenktijd af te zien van de afgesloten overeenkomst op afstand.

1.9 Producten: de (voedsel-)producten, die door Buurtjes aan huis aan de Consument worden verkocht en geleverd.

1.10 Webshop: de webshop van Buurtjes aan huis, te bereiken via www.buurtjesaanhuis.com

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van de Producten tussen Buurtjes aan huis en de Consument .

2.2 Indien de Overeenkomst online via de Webshop wordt gesloten, wordt vóórdat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat de Consument deze op een eenvoudige manier kan inzien en kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt vóórdat de Overeenkomst online wordt gesloten, aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos kunnen worden toegezonden.

2.3 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende Algemene voorwaarden van de Klant of van derden uitdrukkelijk uit.

2.5 Indien naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- en/of garantievoorwaarden van toepassing zijn, zijn de vorige leden van overeenkomstige toepassing.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de diverse bepalingen kan de Consument zich steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

2.6 Indien een (deel van een) bepaling van deze Algemene Voorwaarden mogelijkerwijs niet toepasselijk is of nietig wordt verklaard, blijft de rest onverkort van kracht. Daarnaast zullen de

ALGEMENE VOORWAARDEN BUURTJES AAN HUIS

nietig verklaarde voorwaarden vervangen worden door een naar redelijkheid vastgesteld alternatief.

Artikel 3 Aanbod

3.1 Alle aanbiedingen door Buurtjes aan huis zijn vrijblijvend.

3.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden wordt gedaan,

wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Aanvaarding van dit aanbod buiten de geldigheidsduur of overige voorwaarden, bindt Buurtjes aan huis niet.

3.3 Aangeboden Producten bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Product door de Consument mogelijk te maken.

3.4 De gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de Consument geen rechten ontlenen.

3.5 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Buurtjes aan huis niet.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt langs de elektronische weg tot stand op het moment van de aanvaarding door de Consument van een aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Aanvaarding van het aanbod vindt plaats doordat de Consument de bestelling online plaatst via de Webshop van Buurtjes aan huis en deze bestelling bevestigt.

Voordat de order geplaatst kan worden moet de Consument akkoord gaan worden met de algemene voorwaarden middels een vinkje.

4.2 Buurtjes aan huis houdt zich het recht voor om – binnen wettelijke kaders – te onderzoeken of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

Als Buurtjes aan huis op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling, te verbinden.

4.3 Buurtjes aan huis bevestigt per omgaande langs elektronische weg de ontvangst van de

bestelling (aanvaarding van het aanbod). Tot het moment van ontvangst van de bestelling mag de Consument zijn/haar bestelling herroepen.

4.4 Buurtjes aan huis treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonsgevens en zorgt voor een veilige web omgeving.

Buurtjes aan huis treft eveneens passende veiligheidsmaatregelen rondom de betalingsprocedures en de betaling door de Consument. Betalingen vinden plaats via de veilige betalingsomgeving van iDEAL.

4.5 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat het betreffende Product op voorraad is.

Artikel 5 Prijzen

5.1 Alle prijzen die Buurtjes aan huis hanteert zijn in euro’s inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

5.2 Prijzen die Buurtjes aan huis hanteert voor haar producten of diensten op de website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Buurtjes aan huis te allen tijde wijzigen, in ieder geval ieder kalenderjaar.

5.3 De overeengekomen prijs geldt niet automatisch voor nabestellingen en geldt ook niet automatisch naar evenredigheid in geval van een deelbestelling.

5.4 Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan die Buurtjes aan huis niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

5.5 Bij een prijsverhoging binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst (maar voor de levering), heeft de Klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUURTJES AAN HUIS

Artikel 6 Betaling

6.1 De Consument betaalt de verschuldigde prijs en kosten direct na het online plaatsen van de bestelling. De Consument heeft daartoe de mogelijkheid aan zijn/haar betalingsverplichting te voldoen via iDEAL.

6.2 Betaalt de Klant een rekening niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Buurtjes aan huis gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

6.3 Wanneer de Klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en een eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Buurtjes aan huis.

6.4 De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor

buitengerechtelijke incassokosten.

6.5 Wanneer de Klant niet tijdig en volledig betaalt, mag Buurtjes aan huis haar verplichtingen opschorten totdat de Klant aan alle betalingsverplichting heeft voldaan.

6.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Buurtjes aan huis op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

6.7 Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Buurtjes aan huis, dan is de Klant nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Buurtjes aan huis te betalen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Buurtjes aan huis blijft eigenaar van alle geleverde Producten, totdat de Klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Buurtjes aan huis op grond van wat voor met Buurtjes aan huis gesloten Overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

7.2 Tot die tijd kan Buurtjes aan huis zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de Producten terugnemen.

7.3 Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de Producten niet verpanden, verkopen, weggeven, vervreemden of anderszins bezwaren.

7.4 Indien Buurtjes aan huis een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, geldt de Overeenkomst als ontbonden en heeft Buurtjes aan huis het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

7.5 De Consument moet de Producten, zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust, zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Buurtjes aan huis bewaren.

Artikel 8 Levering

8.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

8.2 Levering vindt plaats door Buurtjes aan huis, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

8.3 Levering van online bestelde Producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres.

8.4 Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de Klant een verlate levering niet aan Buurtjes aan huis kan tegenwerpen.

8.5 De door Buurtjes aan huis opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.

8.6 De levertijd vangt aan op het moment dat de Klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Buurtjes aan huis.

8.7 Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij/zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval recht om de Overeenkomst schriftelijk zonder kosten te ontbinden.

8.8 Het risico van diefstal, beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Buurtjes aan huis tot het moment van de bezorging aan de Klant of aan een derde die het Product ten behoeve van de Klant in ontvangst neemt.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUURTJES AAN HUIS

Artikel 9 Herroepingsrecht

9.1 Producten die de consument via deze webwinkel koopt, hebben slechts een beperkte houdbaarheid en kunnen daarom niet geretourneerd worden. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Artikel 10 Verpakking en verzending

10.1 Indien de verpakking van een geleverd Product geopend of beschadigd is, dan dient de Klant,

alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur of bezorger een aantekening te laten maken, bij gebreke waarvan Buurtjes aan huis niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 11 Bewaring

11.1 Indien de Klant bestelde Producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.

11.2 Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van Producten komen geheel voor rekening van de klant.

Artikel 12 Garantie

12.1 Buurtjes aan huis staat er gedurende de houdbaarheidstermijn voor in dat de Producten voldoen aan: – de in het aanbod vermelde specificaties;

– de redelijke eisen van deugdelijkheid en van bruikbaarheid die aan deze Producten mogen worden gesteld;

– de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst geldende wettelijke bepalingen.

12.2 Deze garantie is uitsluitend van toepassing op de ingrediënten- en verpakkingseisen die die door de Voedsel- en warenautoriteit worden gesteld.

12.3 De garantie geldt niet in het geval het product niet aan de wensen of de smaak van de Klant voldoet, er schade aan het Product is ontstaan als gevolg van vallen en/of aangebrachte wijzigingen aan het Product, door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

12.4 Indien het Producten betreft die een beperkte houdbaarheidstermijn hebben, is de

garantietermijn gelijk aan de houdbaarheidstermijn die op de verpakking van het Product is vermeld.

Artikel 13 Klachten

13.1 Direct na levering dient de Consument de geleverde Producten te controleren. Eventuele

zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen moeten worden vermeld op de begeleidende bon. Bij het ontbreken van een begeleidende bon moet de Consument gebreken, defecten e.d. binnen 1 werkdag – vanwege de beperkte houdbaarheid – na ontvangst van de Producten aan Buurtjes aan huis melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de Producten geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de Overeenkomst te beantwoorden.

13.2 Beantwoordt een geleverd Product niet aan hetgeen de Klant redelijkerwijs van de Overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Klant Buurtjes aan huis daarvan zo

spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

13.3 De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat

Buurtjes aan huis in staat is hierop adequaat te reageren.

13.4 De Klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een Overeenkomst tussen Partijen.

13.5 Indien een klacht betrekking heeft op een lopende bestelling, kan dit er niet toe leiden dat Buurtjes aan huis gehouden kan worden om andere Producten te leveren dan zijn overeengekomen.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUURTJES AAN HUIS

13.6 Klachten buiten de houdbaarheidstermijn worden niet in behandeling genomen.

13.7 Klachten over de smaak van een Product zijn niet mogelijk en worden niet in behandeling

genomen.

13.8 Klachten over Producten die na ontvangst door de Consument van aard/samenstelling zijn

veranderd of be- of verwerkt zijn onterecht en worden niet in behandeling genomen.

13.9 Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de Consument, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.

13.10 Ingediende klachten worden binnen 10 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst

beantwoord. Als de klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal Buurtjes aan huis binnen een termijn van 10 werkdagen de klacht beantwoorden met een bericht van ontvangst, waarbij een indicatie wordt gegeven op welke termijn de Consument een meer uitvoering antwoord kan verwachten.

13.11 In geval van een terechte klacht zal Buurtjes aan huis – naar keuze van de Consument –

de betaalde koopprijs restitueren, hierop een korting geven of kosteloos een vervangend Product leveren indien dit redelijkerwijs van Buurtjes aan huis kan worden gevergd. Voor het overig is Buurtjes aan huis niet tot vergoeding van enige schade gehouden.

Artikel 14 Aansprakelijkheid Buurtjes aan huis

14.1 Buurtjes aan huis is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en

die verband houdt met de Overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid van Buurtjes aan huis voor gevolgschade of vertragingsschade is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2 Indien Buurtjes aan huis aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid altijd beperkt tot het bedrag dat onder de gesloten (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximaal het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.3 Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

14.4 Buurtjes aan huis is niet aansprakelijk en de Consument kan geen beroep doen op een

toepasselijke (houdbaarheids-)garantie, indien de schade is ontstaan:

a) door ondeskundig gebruik, oneigenlijk gebruik of gebruik van het Product in strijd met de bestemming daarvan;

b) door gebruik van het Product in strijd met door of namens Buurtjes aan huis, of de fabrikant en/of importeur, verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;

c) door onzorgvuldige, onjuiste of ondeskundige koeling of bewaring van de Producten;

14.5 Buurtjes aan huis is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van de Consument

die mocht ontstaan als gevolg van het gebruik van de website of het niet bereikbaar zijn van de website.

14.6 De klant vrijwaart Buurtjes aan huis tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Buurtjes aan huis geleverde Producten en/of diensten , tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Buurtjes aan huis of uit de wet dwingend enige andere aansprakelijkheid voortvloeit.

Artikel 15 Intellectueel eigendom

15.1 Buurtjes aan huis is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de geleverde Producten.

15.2 Dit betekent onder meer dat de Consument de geleverde Producten niet mag namaken, kopiëren, wijzigen, reproduceren e.d. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Buurtjes aan huis.

15.3 Alle gegevens die af te leiden zijn van (de website van) de Webshop van Buurtjes aan huis mogen niet worden gekopieerd, opgeslagen of verspreid, zonder schriftelijke toestemming van Buurtjes aan huis.

Artikel 16 Privacy bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN BUURTJES AAN HUIS

16.1 Buurtjes aan huis werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de AVG) en verzamelt alleen de persoonsgegevens waarvoor zij een grondslag voor de verwerking heeft.

16.2 Buurtjes aan huis zorgt voor voldoende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen voor een adequaat beveiligingsniveau van de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens.

16.3 Zonder toestemming worden geen persoonsgegevens met bedrijven buiten de EER gedeeld, tenzij Buurtjes aan huis daartoe wettelijk wordt verplicht of ingeval Buurtjes aan huis toestemming heeft voor de verwerking van persoonsgegevens buiten de EER.

16.4 Buurtjes aan huis maakt duidelijke afspraken met eventuele verwerkers betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

16.5 Voor zover ondanks de getroffen organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen zich verlies van persoonsgegevens voordoet, dan stelt Buurtjes aan huis alle relevante partijen tijdig op de hoogte voor zover vereist.

16.6 Buurtjes aan huis zal zich inspannen om schade als gevolg van het datalek te minimaliseren en voor zover mogelijk ongedaan te maken.

16.7 Buurtjes aan huis zal afspraken met verwerkers maken betreffende de correcte behandeling van datalekken.

16.8 Zonder toestemming van de Consument zal Buurtjes aan huis de persoonsgegevens niet gebruiken voor het doen van mailings of aanbiedingen over haar eigen Producten.

16.9 Buurtjes aan huis zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is, tenzij

1. betrokkene toestemming verleent voor een langere bewaartermijn.

2. Buurtjes aan huis op grond van wettelijke bepalingen tot een langere bewaartermijn wordt verplicht.

16.10 De bewaartermijn van de persoonsgegevens is gelijk aan de houdbaarheidstermijn van het geleverde Product of 1 jaar na afronding van de bestelling, welke termijn het langst is. Voor persoonsgegevens in facturen en de administratie van Buurtjes aan huis, geldt de fiscale bewaartermijn van 7 jaar. Nadien worden de persoonsgegevens vernietigd of geanonimiseerd.

Artikel 17 Overmacht

17.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Buurtjes aan huis in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de Klant niet aan Buurtjes aan huis kan worden toegerekend in een van de wil van Buurtjes aan huis onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Buurtjes aan huis kan worden verlangd.

17.2 Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend:

– noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.);

– wanprestaties, niet tijdige leveringen en/of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of

andere derden;

– stroom-, elektriciteits- internet-,computer- en/of telecomstoringen;

– computervirussen of hacks van de website;

– stakingen of en werkonderbrekingen;

– overheidsmaatregelen;

– onvoorziene vervoersproblemen door slechte weersomstandigheden.

17.3 Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Buurtjes aan huis één of meer

verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Buurtjes aan huis er weer aan kan voldoen.

17.4 Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd,

mogen beide Partijen de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

17.5 Buurtjes aan huis is in geval van overmacht geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd.

Artikel 18 Recht op ontbinding

18.1 De Klant heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden wanneer Buurtjes aan huis

toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

18.2 Is de nakoming van de verplichtingen door Buurtjes aan huis niet blijvend of tijdelijk

ALGEMENE VOORWAARDEN BUURTJES AAN HUIS

onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Buurtjes aan huis in verzuim is.

18.3 Buurtjes aan huis heeft het recht de Overeenkomst met de Klant te ontbinden, indien de

Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Buurtjes aan huis kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 19 Ingebrekestelling

19.1 De Klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Buurtjes aan huis.

19.2 Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat een ingebrekestelling Buurtjes aan huis ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt, behoudens het bepaalde in artikel 3:37 lid 3 BW.

Artikel 20 Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

20.1 Als Buurtjes aan huis een Overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die Overeenkomst aan Buurtjes aan huis verschuldigd zijn.

Artikel 21 Wijziging van de overeenkomst

21.1 Indien na het afsluiten van de Overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Artikel 22 Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

22.1 Wanneer een of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden niet aan.

22.2 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Buurtjes aan huis bij het opstellen van de Algemene Voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 23 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

23.1 Op iedere Overeenkomst tussen Partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

23.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar de woonplaats van de Consument gelegen is, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 23 oktober 2020